МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране и реконструкция на мостове

Автомагистрала Хемус

Обект: „Автомагистрала – Хемус”,

Участък: от km 0+000 до km 8 +460,

 

 

Подобекти: Мостови съоръжения” – 6 /шест/ броя (на km 1+450, km 1+990, km 3+040, km 4+800, km 6+810, km 8+000)

 

 

Възложител: “ТРЕЙС СОФИЯ” АД

Изпълнител: “ТРЕЙС СОФИЯ” АД

Проектант:  “Мостконсулт” ООД

Авторски надзор: “Мостконсулт” ООД

Автомагистрала Хемус - Изображение 1Автомагистрала Хемус - Изображение 2Автомагистрала Хемус - Изображение 3Автомагистрала Хемус - Изображение 4Автомагистрала Хемус - Изображение 5